LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I, bod 98 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 56 ods. 2 písm. a) návrhu zákona žiadame doplniť za aké konanie orgán dozoru uloží právnickej osobe pokutu za správny delikt „od 700 eur“ a zároveň žiadame doplniť ohraničenie tejto pokuty aj jej maximálnou výškou.