LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu ako celku:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu ako celku: 
Požadujeme konkrétne uvedenie, za akých okolností a kedy bude prevádzkovateľovi hazardnej ukončený /odopretý vzdialený prístup do registra vylúčených osôb v prípade, ak mu bude odobratá licencia na prevádzkovanie hazardných hier uvedených podľa navrhovaného znenia § 35a ods. 1 navrhovaného materiálu.

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Podľa navrhovaného znenia sa v registri vylúčených osôb evidujú osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v navrhovanom znení § 35 a ods. 1. V prípade, že prevádzkovateľovi hazardnej hry budú licencie na prevádzkovanie týchto hier online a v herniach odobraté máme za to, že by mu mal byť odopretý bezodkladne aj prístup do registra vylúčených osôb, nakoľko už nie je právny dôvod na to, aby do neho prístup mal. Túto situáciu navrhované znenie neupravuje, požadujeme preto zadefinovanie jasných podmienok odopretia prístupu do registra vo vyššie popísaných prípadoch.