LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 8 navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 8 navrhovaného materiálu: 
Požadujeme spresnenie charakteristiky výstupu, aký dostane prevádzkovateľ hazardnej hry, ak bude zisťovať, či tá ktorá konkrétna osoba je alebo nie je evidovaná v registri vylúčených osôb. Požadujeme tiež precizovanie celého ustanovenia s ohľadom na  podrobnejšie popísanie mechanizmu overovania, či sa osoba v registri vylúčených osôb nachádza, nakoľko zo znenia navrhovaného ustanovenia nie je zrejmé, či a aké osobné údaje musí zadať prevádzkovateľ hazardnej hry, aby sa dozvedel, či sa osoba  - potenciálny hráč, v tomto nachádza.

Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie:
Navrhujeme v zmysle vyššie uvedenej pripomienky precizovanie celého znenia odseku 8 navrhovaného ustanovenia tak, aby ako postup prevádzkovateľa hazardnej hry, tak výstup – odpoveď z registra, boli v zákone presnejšie uvedené. Vyššie uvedené požadujeme z dôvodu právnej istoty a aj s ohľadom na povinnosti a práva oprávnenej osoby prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude túto povinný poučiť podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.