LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a navrhovaného materiálu: 
Požadujeme  definovanie „prevádzkovateľa hazardnej hry“ vo vzťahu k registru vylúčených osôb ako prevádzkovateľa (spoločného prevádzkovateľa) tohto registra; prípadne požadujeme, aby sa spracúvanie a uchovávanie vyhlásenia a dokladu  predkladaného blízkou osobou a vyhlásenia predkladaného samotnou dotknutou osobou upravilo inak, tak, aby tieto uchovávalo a spracúvalo ministerstvo, ako zrejmý a jediný prevádzkovateľ tohto informačného systému osobných údajov (register vylúčených osôb).

Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
Radi by sme  dali do pozornosti, že tým, že doklady, z ktorých budú získavať osobné údaje prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí ich následne budú posielať správcovi registra máme za to, že tým čiastočne aj sami prevádzkovatelia hazardných hier nadobudnú postavenie prevádzkovateľa registra vylúčených osôb, nakoľko vyhlásenie a doklady budú „evidovať“ na základe navrhovaného znenia oni a nie ministerstvo, ako správca, možný prevádzkovateľ registra vylúčených osôb. Dotknutá osoba si teda bude musieť prípadné práva spojené s likvidáciou uvedených písomností uplatniť nie na ministerstve, ale u prevádzkovateľa hazardnej hry. Uvedená „dvojkoľajnosť“ prevádzkovateľstva nie je z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov žiadaná a môže, najmä vo vzťahu k dotknutým osobám, vyvolať právnu neistotu.