LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: 
Požadujeme, aby sa podávanie vyhlásenia zúžilo iba na osobu, ktorá sama seba chce zaradiť do registra vylúčených osôb a požadujeme, aby osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo boli do registra vylúčených osôb „zadávané“ iným spôsobom, a to napríklad na základe toho, že im bol uložený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom (§ 51 ods. 3 písm. e) zákona č. 300/2005 Z. z. ), prípadne na základe toho, že im bola stanovená diagnóza „patologického hráčstva“. V danom prípade osoby, ktorým bol podmienečne odložený trest a uložený probačný dohľad, prípadne stanovená diagnóza patologického hráčstva by boli do registra vylúčených osôb „zadávané“ automaticky, na základe ustanovení tohto a iných osobitných zákonov a nie na základe vyhlásenia a dokladovacej povinnosti ich blízkej osoby.

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: 
V prípade, ak bude osobu do registra vylúčených osôb zadávať blízka osoba na základe navrhovaného znenia je povinná okrem vyhlásenia predložiť prevádzkovateľovi hazardnej hry aj doklad o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva. Ide o údaj, ktorý je citlivým údajom dotknutej fyzickej osoby – patologického hráča a je to osobný údaj, ktorý sa týka jeho zdravia. Na základe § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov  sa spracúvanie tohto osobného údaja zakazuje. Výnimkou, kedy sa tento citlivý osobný údaj môže spracúvať, je iba súhlas dotknutej osoby podľa § 14 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Iné výnimky, ktoré zákon o ochrane osobných údajov stanovuje v § 14 na uvedenú situáciu nie sú použiteľné, nakoľko spracúvanie  citlivých údajov o zdraví konkrétnej fyzickej osoby prevádzkovateľovi hazardnej hry nestanovuje žiadny osobitný zákon tak, ako to požaduje  výnimka stanovená v § 14 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov; takýmto zákonom je napríklad zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyžadovaním predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva od blízkej osoby by tak dochádzalo k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov. 

Naviac by sme chceli dať do pozornosti, že blízka osoba nemá zákonom garantované sprístupnenie alebo poskytnutie dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva, ktorá je nevyhnutnou prílohou k vyhláseniu blízkej osoby; z tohto dôvodu odporúčame preveriť možný nesúlad napríklad s § 24 a § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., ktorý oprávňuje blízku osobu k nahliadnutiu do zdravotnej dokumentácie, ale až po smrti osoby a ak zároveň nie je oprávnenou osobou manžel alebo manželka zosnulej osoby, inak je prístup možný iba na základe splnomocnenia. Na základe vyššie uvedeného sa domnievame že vykonateľnosť „predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva“ od blízkej osoby v praxi, ak by sa vykonávala tak, ako je navrhovaná, by bola nesúladná so zákonom o ochrane osobných údajov a prípadne aj s inými osobitnými zákonmi. V tejto súvislosti by sme Vám radi dali do pozornosti mechanizmus, akým zadávanie dotknutých osôb do registra vylúčených osôb majú opravený v Českej republike v zákone č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách (najmä by sme Vám dali radi do pozornosti ustanovenia § 16 a §130 až 1 132 spomenutého zákona). 

Tiež by sme radi upriamili vašu pozornosť na textáciu, kedy blízka osoba predkladá vyhlásenie spolu s dokladom, teda by ho mala prevádzkovateľovi hazardnej hry predložiť a vziať si späť, no v textácii navrhovaného znenia sa predpokladá, že vyhlásenie aj doklad si bude prevádzkovateľ hazardnej hry „evidovať“ po dobu 5 rokov odo dňa ich predloženia blízkou osobou. Uvedená textácia si odporuje a ako je uvedené vyššie v odôvodnení, vykonateľnosť predloženia dokladu o diagnostikovanej chorobe patologického hráčstva od blízkej osoby koliduje so zákonom na ochranu osobných údajov, teda aj evidovanie takéhoto dokladu by bolo v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov. Navrhujeme, aby zadávanie osoby do registra vylúčených osôb bolo riešené inak tak, aby nedochádzalo ku kolízii so zákonom o ochrane osobných údajov a prípadne aj s inými osobitnými zákonmi.

Tiež by sme radi upozornili, že navrhované znenie zákona nerieši, ako má prevádzkovateľ hazardnej hry po uplynutí 5 ročnej evidenčnej lehoty s dokladmi, ktoré získal, naložiť (možnosť likvidácie, archivácie a pod.).