LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 5 navrhovaného materiálu: 
Požadujeme spresnenie formálnych náležitostí vyhlásenia.
 
Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
V navrhovanom znení zákona sa uvažuje, že osoba sa do zoznamu vylúčených osôb môže dať zapísať na základe vlastnej vôle, a to formou písomného vyhlásenia, do ktorého uvádza dotknutá osoba údaje podľa § 35a ods. 3 písm. a) b) a d) navrhovaného zákona. Domnievame sa, že z hľadiska právnej istoty by bolo vhodné, aby „tlačivo vyhlásenia“ bolo formalizované, teda aby zákon presne stanovil, aké náležitosti má mať, prípadne do prílohy tohto zákona sa navrhol jeho vzor. Dôvodom tejto požiadavky je, aby dotknuté osoby do vyhlásenia, nakoľko absentuje jeho vzor/predloha neuvádzali aj iné, zákonom nepožadované osobné údaje. 

Vyhlásenie na základe navrhovaného znenia zákona môže predložiť nielen sama dotknutá osoba, ale aj blízka osoba dotknutej osoby. Spresnenie „vyhlásenia“ požadujeme aj z dôvodu, že z navrhovaného znenia nie je jasné, či sa do vyhlásenia budú vpisovať aj osobné údaje blízkej osoby.