LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 4 prvá veta navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 4 prvá veta navrhovaného materiálu: 
Navrhovanou zmenou sa predpokladá zasielanie aj citlivých osobných údajov na dennej báze do registra vylúčených osôb, požadujeme preto zadefinovanie spôsobu, akým tento prenos údajov bude zabezpečený. Požadujeme tiež zadefinovanie účelu poskytovania osobných údajov z informačného systému úradu práce do registra vylúčených osôb formou odkazu na zákon o pomoci v hmotnej núdzi.

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: 
Spracúvanie citlivých osobných údajov v prostredí verejne prístupných počítačových sietí predstavuje z hľadiska bezpečnosti týchto údajov riziko, ktoré  je potrebné eliminovať na najnižšiu možnú mieru. Požadujeme preto, aby sa do textu zákona zadefinoval spôsob, akým sa prenos osobných údajov do registra vylúčených osôb bude vykonávať, nakoľko prenos týchto údajov z bližšie neurčeného úradu práce nám nie je úplne jasný a z navrhovanej úpravy zreteľný.

V prípade, že poskytovateľom údajov má byť Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „UPSVaR SR“) je potrebné, aby to bolo v texte takto uvedené. V prípade, že poskytovateľom osobných údajov bude UPSVaR SR je vhodné a účelné aj z pohľadu poskytovania osobných údajov, aby táto jeho súčinnosť bola v tomto zákone ošetrená odkazom napríklad na § 31 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Dôvodom na zakotvenie tohto odkazu je väčšia právna istota.