LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3,4,6,8 navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3,4,6,8 navrhovaného materiálu: 
Požadujeme definovať pojem „správca registra vylúčených osôb“ s ohľadom na definíciu „prevádzkovateľa“, ako ju chápe zákon o ochrane osobných údajov. Navrhujeme definíciu správcu začleniť aj do § 2 „Vymedzenie pojmov“ zákona č. 171/2005 Z. z. 

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: 
Z uvedených odsekov, ktoré sa venujú „správcovi registra vylúčených osôb“ (ďalej len „správca RVO“) nie je zrejmé, či sa správcom RVO na účely zákona č. 171/2005 Z. z. rozumie „prevádzkovateľ“ tohto informačného systému osobných údajov podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Nie je zrejmé, či správca má totožné právomoci, ako prevádzkovateľ, a teda či spracúva a prevádzkuje register vylúčených osôb, teda napríklad, či by si priamo voči nemu mohli dotknuté osoby uplatniť svoje právo podľa § 28 a nasledujúcich zákona o ochrane osobných údajov. 

Postrehli sme, že v čl. I v bode 18. navrhovaného materiálu predloženého v MPK ste určili, že orgán dozoru „Finančné riaditeľstvo SR“ vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier. V prípade ak register vylúčených osôb patrí pod tento informačný systém, je potrebné, aby to bolo v zákone explicitne uvedené. V prípade, že nie, je potrebné, aby prevádzkovateľ registra vylúčených osôb (ministerstvo/ním poverená právnická osoba) bol v zákone explicitne uvedený, ako prevádzkovateľ tohto informačného systému osobných údajov, prípadne, aby tento fakt bol zohľadnený priamo v texte zákona, nakoľko z terajšej úpravy to nie je priamo zrejmé. V prípade potreby si dovoľujeme navrhnúť napríklad nasledovné znenie: „Správca registra vylúčených osôb je na účely tohto zákona prevádzkovateľom tohto registra podľa osobitného zákona.“ a do poznámky pod čiarou by sa uviedol odkaz na zákon o ochrane osobných údajov/na § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

V kontexte vyššie uvedeného si dovoľujeme uviesť, že v prípade, ak by Finančné riaditeľstvo SR a ani správca RVO nemali funkciu prevádzkovateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, vznikol by závažný problém, nakoľko dotknuté osoby by sa so svojimi právami nemali na koho obrátiť, čo z hľadiska ochrany osobných údajov predstavuje zásadný problém, ktorý s ohľadom na súčasne platnú smernicu o ochrane osobných údajov 95/46/ES a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679 účinné od 25.5.2018 nie je možné akceptovať.