LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 61 k § 35 ods. 6 navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 61 k § 35 ods. 6 navrhovaného materiálu:
Požadujeme zosúladiť spracúvanie dokladov a zasielanie fotokópií dokladov, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry bude oprávnený spracúvať a požadovať od záujemcu o hazardnú hru (fyzická osoba) v prípade, že bude mať záujem hrať v herni a v prípade, že bude záujem zúčastniť sa hazardnej hry online. Požadujeme upraviť uchovávanie a likvidáciu kópií dokladov u prevádzkovateľa hazardnej hry.

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Podľa navrhovaného znenia účasť na hazardnej hre nesmie byť povolená osobe, ktorá nie je staršia ako 18 rokov a osobe, ktorá je zapísaná v registri vylúčených osôb. Navrhované znenie rozoznáva, že v prípade, ak má záujemca záujem hrať hazardnú hru v herni predkladá na kontrolu doklad totožnosti, na rozdiel od toho, ak má záujemca záujem hrať hazardnú hru online, tak je povinný prevádzkovateľovi hazardnej hry zaslať elektronicky kópiu dokladu totožnosti a kópiu iného ďalšieho dokladu.  Požadujeme, aby ak je to možné a zároveň postačujúce na dosiahnutie cieľa prevádzkovateľ hazardnej hry spracúval maximálne kópiu jedného dokladu, nie dvoch. V prípade, ak by sa o hru zaujímala osoba bez dokladu totožnosti (napríklad cudzinec) máme za to, že iba vtedy je vhodné a na účely zákona nevyhnutné, aby osoba zaslala prevádzkovateľovi hazardnej hry kópiu iného dokladu, ako dokladu totožnosti. 

Požadujeme tiež, aby navrhované znenie podrobnejšie upravilo, ako je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný kópie dokladov u seba spracúvať, najmä pokiaľ ide o ich ďalšie uchovávanie prípadne povinnosť ich likvidácie. V prípade, ak spracúvanie kópií dvoch dokladov totožnosti od fyzickej osoby, záujemcu o hazardnú hru vyplýva z iného zákona, požadujeme, aby bol na toto ustanovenie iného osobitného zákona vytvorený v navrhovanom zákone odkaz pod čiarou, a to z dôvodu právnej istoty.