LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: Bod 17. návrhu zákona o hazardných hrách znie:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 10 ods. 5 sa slová ,,odseku 5 písm. d)“ nahrádzajú slovami ,,odseku 4 písm. c)“.
Predmetné ustanovenie navrhujeme upraviť nasledovne:
V § 10 odsek 5 znie:
,,(5) Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 4 písm. c) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú 1), že sa v obci preukázateľne a opakovane narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Doba trvania petície nesmie presiahnuť 180 dní od jej vypísania po odovzdanie obci 2). Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti“
1) § 5 ods.5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
2) ....... zmena a doplnenie Zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie:
Petícia sa má týkať narúšania verejného poriadku, pričom tento problém má mať svoj aktuálny časový rámec. Niekoľko rokov trvajúce petície nemôžu relevantne riešiť problémy v území. Pri vybavení petície je rovnako dôležité prihliadať na skutočnosť, že dochádza preukázateľne a sústavne k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Samotné tvrdenie o narúšaní verejného poriadku spôsobuje právnu neistotu a problémy, pričom aj obec by mala mať možnosť na základe relevantných údajov prešetriť, či skutočne dochádza na jej území v súvislosti s hraním hazardných hier k narúšaniu verejného poriadku a o tomto informovať ministerstvo.