LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: Bod 10. návrhu zákona o hazardných hrách znie:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).
Predmetné ustanovenie navrhujeme upraviť nasledovne:
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c). Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d). Zároveň sa pridáva nové písmeno e) v nasledovnom znení:
,,e) zruší licenciu na jednotlivú prevádzku v prípade ak obec preukáže, že v prevádzke, v ktorej sa prevádzkujú hazardné hry podľa tohto zákona opakovane prichádza k porušovaniu platných právnych predpisov alebo v prípade opakovaného a preukázateľného narušovania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier v predmetnej prevádzke.“
Odôvodnenie:
Rozširuje sa okruh vlastných kompetencií miest a obcí pri regulovaní hazardných hier. Navrhovanou zmenou sa rozširuje právomoc obce jednotlivo zastaviť problémovú prevádzku s hazardnými hrami tak, aby to nemalo vplyv na prevádzku  ostatných. Rozširuje sa okruh vlastných kompetencií miest a obcí pri regulovaní hazardných hier.