LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 63
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 63 odporúčame slovo „certifikovaným“ nahradiť slovom „kalibrovaným“ a za slovom „meradlom“ doplniť poznámku pod čiarou v znení „§ 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie
Legislatíva v oblasti metrológie nepozná termín "certifikované meradlo" a preto je vhodnejšie použiť termín "kalibrované meradlo".