LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Králik, Michal, JUDr. Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zákon o HH musí byť v súlade s primárnym aj sekundárnym právom EÚ

Európska únia vydala Smernicu o elektronickom obchode, kde hazardné hry boli vylúčené z poskytovania služieb internetom a neboli inak právne upravené. Členské štáty môžu upravovať zákony o hazardných hrách, ale musia byť v súlade s právom EÚ, a to či už primárnym, tak aj sekundárnym (smernica 98/34/ES). V rámci primárneho práva EÚ článok 56 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej ako „ZFEÚ“) zakazuje obmedzenia slobody poskytovať služby príjemcom v iných členských štátoch.
V právnej veci „Schindler“ Súdny dvor Európskej únie prvýkrát potvrdil, že poskytovanie a využívanie cezhraničných ponúk hazardných hier je hospodárska činnosť, ktorá spadá do pôsobnosti zmluvy.
Súd vo veci „Gambelli“ rozhodol, že sa to vzťahuje aj na služby ponúkané elektronickými prostriedkami, a že vnútroštátne právne predpisy, ktoré zakazujú prevádzkovateľom so sídlom v inom členskom štáte alebo ktoré bránia príjemcom slobodne prijímať, alebo využívať služby, ktoré ponúka dodávateľ usadený v inom členskom štáte, predstavujú obmedzenie slobody poskytovať služby.
Obmedzenia sú prípustné iba v prípade, keď ide o mimoriadne opatrenia výslovne ustanovené v článkoch 51 a 52 ZFEÚ, alebo ak sú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora opodstatnené a to z prevažujúcich dôvodov verejného záujmu. Súdny dvor uznal určité prevažujúce dôvody verejného záujmu, napr. ciele ochrany spotrebiteľa a predchádzanie podvodom a nabádaniu na mrhanie peniazmi pri hrách, ako aj všeobecnú potrebu zachovať
verejný poriadok.

Čo to znamená

Ak Slovenská republika umožňuje získať licenciu tuzemským obchodným spoločnostiam, tak nemôže brániť získaniu licencie spoločnostiam z iných členských štátov. Obchodné spoločnosti z iných členských štátov, tak nie sú povinné pre získanie licencie zakladať obchodné spoločnosti na Slovensku a taktiež nie sú povinné mať server umiestnený na Slovensku. Ak Slovenská republika podporuje spotrebiteľov zúčastňovať sa na hazardných hrách, tak nie je možné učiniť obmedzenia z dôvodov verejného záujmu. Slovenská republika umožňuje súkromným slovenským obchodným spoločnostiam získanie licencie pre športové stávky, preto je povinnosť SR umožniť získanie licencie pre športové stávkovanie aj spoločnostiam
sídliacim v inom členskom štáte. Iná situácia je v oblasti kasína a pokru. Slovenská republika má v týchto oblastiach monopolné postavenie a preto nemusí liberalizovať online trh pre kasína a poker.

Obmedzovanie prevádzkovania a propagácie hazardných hier na území Slovenskej republiky je ako legislatívne opatrenie vnútorne konzistentné a je v súlade s výhradou
zachovávania verejného poriadku. Ak členské štáty nabádajú a povzbudzujú spotrebiteľov, aby sa zúčastnili lotérií, hazardných hier, uzatvárania stávok, aby mal z toho finančné výhody štát, orgány tohto štátu sa nemôžu odvolávať na zachovania verejného poriadku (Zelená kniha o regulácií hazardu na vnútroštátnych trhoch, str. 12).
V prípade, že Slovenská republika nebude liberalizovať trh minimálne pre športové stávky (čo znamená umožnenie získania licencie obchodným spoločnostiam z iných členských štátov bez toho aby na Slovensku museli mať registrované spoločnosti, umiestnené servery, kamenné pobočky alebo iné záležitosti odporujúce európskym zákonom), tak Európska komisia bude mať proti takémuto zákonu námietky.

Povinnosť predložiť zákon o hazardných hrách Európskej komisii:

Hazardné hry je momentálne oblasť, ktorá nebola harmonizovaná a z tohto dôvodu má byť každá zmena oznámená Európskej komisii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti noriem a technických
predpisov. V roku 2006 boli hazardné hry vylúčené zo smernice o službách, ale zmluvou o pripojení k Európskej únii sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať práva Európskej únie a to vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ, ktorá je pre členské štáty záväzná. Slovenský zákon o hazardných hrách sa od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie niekoľko krát novelizoval (konkrétne 17 x ), pričom ani jeden krát nebol zákon o hazardných hrách v celom znení vrátane noviel a návrhov zákonov zaslaný na preskúmanie Európskej komisii podľa smernice 98/34/ES, čím Slovenská republika porušila záväznú právnu povinnosť voči EÚ, tým vstup predmetného zákona o hazardne do platnosti nebol v súlade so zákonmi a predovšetkým právom Európskej únie. Existuje niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora, ktoré podobné prípady potvrdzujú. Keďže doposiaľ nebola vôľa pre túto oblasť vytvoriť sekundárne právo, na hazardné hry sa vzťahuje primárne právo EÚ. V prípade, že Slovenská republika nebude mať zákon v súlade s Európskou úniou, tak nebude môcť očakávať ani vymáhanie sankcií za porušenie zákona o hazardných hrách. Slovenská republika iba jeden krát poslala do Európskej komisie novelu zákona o hazardných hrách a to v roku 2011, kde chcela taktiež blokovať platby a web stránky. Vtedy bola novela zákona o hazardných hrách stiahnutá na základe veľkého počtu pripomienok od EK. Jedným z problémov bolo blokovanie web stránok resp. obmedzovanie ponuky, pretože štát neliberalizoval trh z hazardnými hrami resp. neliberalizoval trh pre športové stávkovanie. Ak Slovenská republika neliberalizuje trh, tak riskuje neschválenie zákona o hazardných hrách Európskou komisiou. V prípade, že SR zákon o hazardných hrách nepošle Európskej komisii na schválenie, tak budú nasledovať právne kroky. Česká republika nedávno prijala nový zákon o hazardných hrách, ktorý im pripomienkovala
Európska komisia. Tu sa odporúčam inšpirovať, pretože zákon liberalizoval trh a môžu sa tak uchádzať o licenciu aj zahraničné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte.