LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 7
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame preformulovať v bode 7 novú druhú vetu takto: 

,,Hazardnou hrou je aj stávka, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, textovej správy alebo multimediálnej správy stanovenou pre účasť na hazardnej hre a cenou volania, textovej správy alebo multimediálnej správy stanovenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie textových správ a odosielanie multimediálnych správ na geografické čísla 1ab) alebo na čísla účastníkov mobilnej siete vrátane ceny za volanie alebo odosielanie textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab) znie:
,,1ab) § 2 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“

Odôvodnenie: Navrhované znenie bodu 7 je v súlade so znením zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“). Zároveň z § 44 zákona vyplýva, že zmluva o poskytovaní verejných služieb sa uzatvára medzi účastníkom a podnikom, pričom účastník hazardnej hry nemusí byť automaticky aj účastníkom podľa § 5 ods. 4 zákona.