LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZAH (Asociácia zábavy a hier)
Pripomienka k: K bodu 63. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 35 odsek 11
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Uvedené ustanovenie § 35 ods. 11 navrhujeme upraviť na nasledovné znenie:
„Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené zariadenia na prevádzkovanie uvedených hazardných hier a adresným bodom budovy“x) školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
“x) § 3 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Odôvodnenie:
Navrhovaná úprava zavádza nejednoznačnosť výkladu vzťahujúceho sa na požiadavku vchodu do areálu školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ktorý sa bežne používa a mohla by viesť k rôznemu a kontrastnému spôsobu určovania, čo je najbližší vchod (hoci sa vôbec reálne nemusí takýto vchod používať), pričom v praxi by každá zo zúčastnených strán tvrdila presný opak. Nami navrhovaným zatriedením a kategorizovaním vchodu do areálu školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovne mládeže sa odstráni sporový dopad a vágnosť navrhnutého ustanovenia, nakoľko zákon o registri adries presne označuje a určuje polohu budov.