LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry)
Pripomienka k: ČL. II. bod 2. (z. č. 145.1995 Z. z.)
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položka 140 navrhujeme neuplatniť navrhované znenie nového písmena g). Vyššie uvedené navrhované znenie nového písmena g) navrhujeme vypustiť v celom rozsahu a neuplatniť v novele zákona. 
Odôvodnenie: Podľa aktuálnej platnej legislatívy nie je vydanie súhlasu zaťažené týmto správnym poplatkom. Navrhovaný správny poplatok považujeme za likvidačný vzhľadom na súčasné daňové a odvodové zaťaženie stávkových hier. Už existujúce odvody z vkladov (z obratu) výrazne ekonomicky zaťažujú prevádzkovateľov. Zavedenie nového správneho poplatku pre stávkové hry vyvolá u prevádzkovateľov hľadanie úspor vo financiách na tento poplatok aj na úkor investícii, rozvoja, zamestnancov – napr. možné znižovanie počtu zamestnancov.