LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Bíro, Peter, Ing.
Pripomienka k: K bodu 98 a čl. II. bodu 2:
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
SK-NIC:
Návrh takisto vo všeobecnosti nerieši nesúlad princípov, kde subjekty podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode (najmä § 6), ktorí sú poskytovateľmi/sprostredkovateľmi rôznych e-služieb nemajú a nesmú skúmať obsah prenášaných informácií, avšak týmto zákonom sa napr. zavádza možnosť odňatia slobody (čl. II, bod 2) za to, že subjekt s niekým aj nevedome spolupracuje alebo sa na neho vzťahujú sankcie (bod 98, § 56 napr. ods. 2 písm. e)). Základným rozdielom je práve vedomie resp. znalosť o stave, s čím bežne pracujú aj súdy, avšak tu sa s tým vôbec neuvažuje – ak subjekt-sprostredkovateľ služby nemá skúmať informácie/obsah, nemá vedomie o ňom ani o relevancii obsahu k porušovaniu zákona o hazardných hrách (+ ani nemá ako vedieť resp. skúmať, či tá ktorá osoba prevádzkuje tú/ktorú hru legálne alebo nelegálne, resp. či sa vôbec jedná o hazardnú hru, na to je predsa orgán dozoru). Štandardným procesom v zahraničí je preto, že koná až na základe upozornenia k tomu príslušnej autority, avšak nenesie za to zodpovednosť, čo však napr. v súčasnosti v prípade nevedomého propagovania nezmyselne zasahuje (a v praxi aj zasiahlo) aj sprostredkovateľa. Je preto potrebné doplniť do sankčných mechanizmov podmienku vedomia.
S týmto súvisí aj to, že v zákone naďalej nie je dostatočná definícia pojmu „propagovanie hazardnej hry“, čo už v praxi spôsobilo vážnejšie problémy, nakoľko v súčasnosti si to každý vykladá po svojom. Propagovaním môže byť iba aktívna činnosť – propagácia totiž v zmysle definície znamená šírenie informácií o niečom s cieľom uvedenia predmetu propagácie (výrobok, služba, akcia, skutočnosť atď) na známosť, t.j. nesmie ňou byť napr. pasívna držba nejakého prostriedku, časti infraštruktúry alebo evidencia pojmu, čo však v súčasnom znení nie je vymedzené. Pre zaistenie právnej istoty je preto nutné túto definíciu doplniť.