LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 70
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 70 navrhovanom § 35a ods. 2 znenie písmena a) nahradiť znením:
„a) ktoré sú členmi domácnosti18a) na účely pomoci v hmotnej núdzi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,X)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a  a  X znejú:
„18a) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
X) Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Nasledujúce odkazy a  poznámky pod čiarou je potrebné primerane preznačiť.

Odôvodnenie: V zmysle uplatnenej pripomienky nebudú v registri vylúčených osôb zaregistrovaní len príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ako to navrhuje predkladateľ, 
ale aj fyzické osoby, ktoré sa s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú 
a sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
Upozorňujem, že v prípade, ak by bol v registri vylúčených osôb evidovaný len príjemca pomoci v hmotnej núdzi ustanovenie by neplnilo svoj účel, nakoľko by nevylučovalo  z účasti na hazardných hrách ďalšie fyzické osoby, ktoré sa podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a sú zohľadnené 
aj pri posudzovaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi a určení výšky pomoci v hmotnej núdzi.