LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 63
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 63 navrhovanom doplnení § 35 ods. 11 za slová „zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež“ vložiť čiarku a slová „zariadení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately“.
Zároveň je potrebné v súčasne platnom znení § 35 ods. 11 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách za slová „zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež“ vo všetkých tvaroch vložiť čiarku a slová „zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ v príslušnom tvare.
Odôvodnenie: Aj v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
sa poskytuje starostlivosť osobám, ktoré tvoria zraniteľné skupiny, a preto je ich potrebné chrániť aj takýmto spôsobom od  vplyvu ohrozenia hazardnými hrami.