LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 70
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadne nesúhlasím, aby podľa v čl. I bode 70 navrhovaného § 35a ods. 4 poskytovateľom údajov o osobách poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi boli úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 
Vzhľadom na právnu subjektivitu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci 
ktorej vykonáva aj štátnu správu v oblasti sociálnych vecí, vrátane úseku pomoci v hmotnej núdzi a s prihliadnutím na uplatňovanie centrálneho systému riadenia sociálnych dávok 
a existenciu centrálnej evidencie poberateľov pomoci v hmotnej núdzi vrátane spoločne posudzovaných osôb v rámci Slovenskej republiky, subjektom oprávneným na poskytovanie údajov o poberateľoch pomoci v hmotnej núdzi je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Zároveň upozorňujem, že bez znalosti podmienok vedenia navrhovaného registra vylúčených osôb, najmä informačného systému, v ktorom bude predmetný register vedený, nie je možné súhlasiť s návrhom na denné poskytovanie údajov z databázy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o členoch domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
 
V súvislosti s poskytovaním údajov o členoch domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je potrebné z poskytovania údajov vylúčiť údaje o osobách do dovŕšenia 
18 rokov veku. Účasť na hazardných hrách a vstup do herne je fyzickým osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, preto nie je dôvod na poskytovanie ich osobných údajov do registra vylúčených osôb.