LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 15 ods. 4 písm. d)
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 15 ods. 4 písm. d) navrhujeme vypustiť slovné spojenie „ak nemožno účel dozoru dosiahnuť inak“. 
Odôvodnenie
Navrhujeme, aby osoba poverená výkonom dozoru bola pri výkone dozoru na mieste oprávnená vyžadovať od dozorovaného subjektu súčinnosť potrebnú na vykonanie dozoru, a to nie len za podmienky, že účel dozoru nie je možné dosiahnuť inak. Táto podmienka by mala za následok neprimerané obmedzenie orgánu dozoru pri výkone dozoru, nakoľko oprávnenie požadovať súčinnosť je opodstatnené aj v prípade, keď účel dozoru je možné dosiahnuť aj inak, avšak neefektívnejším a nákladnejším spôsobom. Navyše, v súlade s ust. § 15 ods. 8 povinnosť dozorovaného subjektu poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu dozoru na mieste nie je rovnako podmienená tým, aby účel dozoru nebolo možné dosiahnuť inak.