LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 14 ods. 4 zákona č. 171.2005 Z. z.
Dátum vytvorenia: 29.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K § 14 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z.: vzhľadom na postavenie a pôsobnosti hlavného kontrolóra športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 60 a 61) žiadame, aby sa za porušenie mlčanlivosti nepovažovalo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti hlavnému kontrolórovi športu. Preto žiadame v § 14 ods. 4 doplniť písmeno m) v znení:

"m) hlavnému kontrolórovi športu, ak ide o športovú organizáciu zapísanú v informačnom systéme športu.".

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.