LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 3 ods. 4 zákona č. 171.2005 Z. z.
Dátum vytvorenia: 29.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 3 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z.: v súvislosti s pripomienkami k čl. I bodom 19, a 98 (§ 55 a 56), nakoľko právne predpisy pojem "športová súťaž" nedefinujú, žiadame v súlade s terminológiou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov slová "športové súťaže" nahradiť slovami "športové podujatia podľa osobitného predpisux) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,xx)".

Poznámky pod čiarou k odkazom x a xx znejú:
"x) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
xx) § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.".

Okrem toho, že predpisy neupravujú pojem "športová súťaž", nie vo všetkých športoch sa súťaží, napr. aikido, preto je potrebné používať rozširujúci pojem "športové podujatia". Zákon č. 1/2014 Z. z. upravuje verejné športové podujatia a zároveň definuje, kedy sa považuje za verejné; preto navrhujeme, aby išlo tak o verejné ako aj neverejné športové podujatia. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.