LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 25, § 15b ods. 4
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 25, § 15b ods. 4: odporúčame v súlade s terminológiou a pravidlom upraveným v § 105 ods. 2 Civilného sporového poriadku slová "desiatich dní odo dňa odoslania" nahradiť slovami "siedmych dní odo dňa doručenia" a na konci pripojiť túto vetu: "Výzva sa považuje za doručenú po troch dňoch od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.". Celkovo bude lehota desať dní od odoslania aj v tomto prípade zachovaná.