LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 20, § 13 ods. 5
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 20, § 13 ods. 5: odporúčame slová za bodkočiarkou „ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, dozorovaný subjekt je povinný predložiť na svoje vlastné náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka.“ nahradiť slovami „ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, orgán dozoru zabezpečí úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka na náklady dozorovaného subjektu.“. Ak by úradne osvedčený preklad dokumentácie mal zabezpečovať dozorovaný subjekt, pri výkone dozoru na mieste je to nepraktické, nakoľko môže dodatočne prísť k manipulácií dokumentácie vedenej v cudzom jazyku zo strany dozorovaného subjektu (napr. orgán dozoru by odňal listinu v cudzom jazyku, avšak dozorovaný subjekt by dal preložiť túto listinu v pozmenenom znení).