LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 19, § 12 písm. h)
Dátum vytvorenia: 29.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 19, § 12 písm. h): v súlade s terminológiou zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame písmeno h) preformulovať a rozdeliť na dve písmená v znení:
"h) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú propagačné súťaže, hry alebo kvízy podľa § 3 ods. 4 až 6 a
i) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú športové podujatia podľa osobitného predpisux) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,xx) okrem športovej organizácie zapísanej v informačnom systéme športu."

Poznámky pod čiarou k odkazom x a xx znejú:
"x) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
xx) § 1 ods. 6 zákona č. 1/2014 Z. z.".

Odôvodnenie: Nakoľko v zákone o hazardných hrách nie je presne definovaný pojem „športová súťaž“ môže vzniknúť pochybnosť kto je dozorovaným subjektom. Športové organizácie definované v zákone č. 440/2015 Z. z. zapísané v informačnom systéme športu organizujú športové podujatia a súťaže na základe presne stanovených pravidiel bez možnosti zámeny s akoukoľvek hazardnou hrou. Za účelom spresnenia množiny dozorovaných subjektov navrhujeme vyňať z navrhovaného ustanovenia § 12 písm. h) športové organizácie zapísané v informačnom systéme športu.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.