LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Koperdan, Ondrej
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 17.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I v bode 17 zmien navrhujeme doplniť text: a slová „najmenej 30 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 15 %“, čiže aby znenie tohto bodu bolo nasledovné:
„17. V § 10 ods. 5 sa slová „odseku 5 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. c)“ a slová „najmenej 30 %“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 15 %.“

Odôvodnenie: Navrhujeme, aby obec mohla ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách nie je možné prevádzkovať na jej území, ak petíciu obyvateľov obce podporí najmenej 15 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.