LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s  Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) (napr. v čl. I bode 5 slová „v prílohách  č. 10 až 22 a v prílohách č. 24 až 28“ nahradiť slovami „10 až 22 a 24 až 28“, body 6 až 8 zosúladiť s bodom 30.2 prílohy č. 1 LPV).