LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne v rámci časti „5. Alternatívne riešenia“ odporúčame uviesť informáciu, či boli zvažované alternatívne riešenia. Pokiaľ je odpoveď kladná, odporúčame zvažované alternatívne riešenia popísať. V prípade, že odpoveď je záporná, je potrebné uviesť, prečo neboli zvažované nijaké alternatívy.
Odôvodnenie: 
Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. 4. 2016.