LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č.29
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
časť VII a IX–  v prípade, ak sa do obchodného registra zapisuje odštepný závod alebo iná organizačná zložka, do zoznamu zapisovaných údajov odporúčame zaradiť aj identifikačné číslo organizácie (IČO). Taktiež v prípade, ak je akcionárom zapisovanej spoločnosti právnická osoba,  do zoznamu zapisovaných údajov odporúčame zaradiť aj jej identifikačné číslo organizácie (IČO).
Odôvodnenie: Ide o zosúladenie zoznamu údajov zapisovaných do obchodného registra s údajmi zapisovanými do registra právnických osôb podľa § 3 ods. 1 písm. d) druhý bod a ods. 5 písm. d)  zákona  č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.