LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Dôvodovej správe
Dátum vytvorenia: 26.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V Dôvodovej správe, časť B. Osobitná časť, k bodu 3 odporúčame zaviesť legislatívnu skratku pre „zákon č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a používať ju v ďalšom texte Predkladacej správy.