LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 15.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov sa nevzťahuje na návrh na zmenu termínu alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky (bod 2.4 písm. d)  Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 24/2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015 a uznesenia vlády SR č. 76/2016). Vzhľadom na uvedené, nie je potrebné, aby súčasťou materiálu bola uvedená doložka. V prípade ponechania,  upozorňujem však, že ak materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa v doložke vybraných vplyvov v bode 9. riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ neoznačujú.