LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: uzneseniu vlády SR
Dátum vytvorenia: 15.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bod A.1. návrhu uznesenia vlády SR upraviť v súlade s bodom 5.1 (ods.18) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ktorý okrem iného znie nasledovne: „Ak predkladateľ navrhuje zrušiť bod uznesenia, v návrhu uznesenia uvedie označenie bodu a text tohto bodu.“. (V návrhu uznesenia vlády je v bode A.1 uvedený totiž text uznesenia vlády a nie text bodu B.13, ktorý sa navrhuje na zrušenie).