LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému návrhu na zrušenie úlohy B. 13
Dátum vytvorenia: 15.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Cieľom materiálu je zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc. Vláda Slovenskej republiky touto úlohou zaviazala ministra životného prostredia, aby do 31. mája 2016 predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh právneho predpisu, ktorý zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (ďalej len „smernica 2015/720“).
Úloha priamo súvisí s transpozíciou smernice Európskej únie. Transpozičná lehota smernice 2015/720 uplynie 27. novembra 2016.  
Z odôvodnenia návrhu na zrušenie úlohy je zrejmé, že predkladateľ má v úmysle vykonať transpozíciu smernice 2015/720 zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Tento právny predpis má byť, v súlade s Plánom legislatívnych úloh Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016, predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky v mesiaci december 2016.  
Aby boli náležite splnené záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii vo vzťahu k prebratiu predmetnej smernice, nie je možné súhlasiť s návrhom na zrušenie predmetnej úlohy, ani s jej realizáciou spôsobom navrhnutým v odôvodnení návrhu na zrušenie úlohy. 
V prípade, že sa nepodarí zabezpečiť transpozíciu smernice 2015/720 v transpozičnej lehote (teda do 27. novembra 2016), hrozí začatie konania zo strany Európskej komisie proti Slovenskej republike pre neplnenie zmluvných záväzkov (článok 258 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie). 
Dovoľujeme si upozorniť, že smernica 2015/720 je legislatívnym aktom. Lisabonská zmluva (konkrétne článok 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) zaviedla možnosť, aby Európska komisia už v prvej fáze konania navrhla Súdnemu dvoru EÚ výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má členský štát zaplatiť, ak neoznámil opatrenie, ktorým transponoval smernicu. Na uplatnenie finančných sankcií zo strany Súdneho dvora EÚ nie je v tomto prípade nevyhnutná existencia predchádzajúceho rozhodnutia, ktorým by sa vyslovilo nesplnenie povinností členským štátom. 
K včasnej transpozícii smerníc Európskej únie sa vláda Slovenskej republiky zaviazala v Akčnom plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 403 z 8. júla 2015. Podľa jedného z bodov tohto plánu majú gestori a spolugestori (ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány verejnej moci) zodpovední za prebratie konkrétnej smernice Európskej únie, začať s prípravou vnútroštátneho transpozičného opatrenia čo najskôr, aby adresátom právneho predpisu poskytli dostatočne dlhú legisvakančnú dobu. 
Z uvedených dôvodov zásadne nesúhlasíme so zrušením úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc.