LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 15.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi zvážiť doplnenie niekoľkých ďalších informácií do obsahu Predkladacej správy. Predkladateľ uvádza, že "je potrebné dodržať záväzky vyplývajúce zo záverov rokovania tzv. Package Meeting III, a preto bude transpozícia smernice 2015/720/EÚ riešená samostatnou novelou zákona o odpadoch". V tejto časti by sa javilo ako vhodné doplniť aspoň v stručnosti o aké záväzky by malo ísť. Ďalej z tejto citovanej vety vyplýva, že pred rokovaním Package Meeting III, nemalo ísť o samostatnú novelu zákona o odpadoch? Javí sa to ako zmätočné slovné spojenie. Túto vetnú konštrukciu by bolo preto vhodné pretransformulovať. Ďalej by sme si dovolili navrhnúť predkladateľovi zvážiť, či by nebolo vhodné do Predkladacej správy uviesť aj spôsob a výsledok vyrozumenia príslušných útvarov EÚ o nedodržaní termínu na transpozíciu smernice, nakoľko novela zákona o odpadoch musí byť predložená na notifikáciu podľa Smernice (EÚ) 2015/1535 a jej včasná transpozícia sa tak nestihne.