LP/2016/694 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na mieniace sa podmienky trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK-2565/2013-231/8483
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/694
Dátum začiatku MPK: 06.07.2016
Dátum konca MPK: 19.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 06.07.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)