LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 171u ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť poslednú vetu ods. 2. Účelom predmetnej úpravy je poskytnutie zákonnej ochrany dlžníkovi pred predajom jeho nehnuteľného majetku využívaného zo strany dlžníka na bývanie zo strany záložného veriteľa ako navrhovateľa dražby a to za neprimeranú cenu popri zachovaní záväzku dlžníka doplatiť rozdiel medzi cenou dosiahnutou vydražením a výškou pohľadávky navrhovateľa dražby. Vo vzťahu k oddĺženiu dlžníka a teda nevymáhateľnosti jeho záväzkov nad rámec výťažku rozvrhnutého medzi jeho veriteľov, však takýto oprávnený záujem dlžníka absentuje a je nevyhnutné prihliadať na účel konkurzného konania, ktorým je speňaženie celého majetku podliehajúceho konkurzu za čo najlepších podmienok a uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok v čo najvyššej možnej miere. Navrhované ustanovenie v praxi nevyhnutne povedie k nepredajnosti časti majetku podliehajúceho konkurzu a zníženiu uspokojenia nárokov prihlásených veriteľov, čím sa popiera účel konkurzného konania a to bez existencie oprávneného záujmu dlžníka, ktorému by mal zákon poskytnúť ochranu.