LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 171t ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť o oprávnenie schôdze veriteľov rozhodovať o výmene správcu. Navrhované znenie nereflektuje na zvýšené požiadavky na personálne a materiálne vybavenie osoby vykonávajúcej funkciu správcu v rámci speňažovania majetku väčšieho rozsahu, resp. vyššej hodnoty a tým upiera právo veriteľom na čo najvyšší možný výťažok, ktorý je možné dosiahnuť len v rámci efektívneho speňažovania prostredníctvom dostatočne personálne a materiálne vybavenej osoby.