LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 171k ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme prehodnotiť navrhované znenie tak, aby oprávnenie vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, mal správca. Zmluvy tohto charakteru môžu mať podstatný dopad na hodnotu majetku podliehajúceho konkurzu pre tretie nezainteresované osoby, pričom vzhľadom na návrhom predpokladané právo výkupu dlžníka alebo jeho blízkych osôb, môže byť záujem dlžníka na ukončení takýchto zmlúv v priamom rozpore so záujmom veriteľov na najvyššom možnom výťažku zo speňaženia tohto majetku.