LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 171i ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme navrhované znenie upraviť tak, že dlžník a jeho blízke osoby budú oprávnení užívať výlučne veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie ich životných potrieb. Návrh opätovne abstrahuje od skutočnosti, že popri spotrebiteľoch bude konkurzné konanie vedené aj voči fyzickým osobám podnikateľom a konkurzu bude podliehať aj majetok tvoriaci ich podnik, na ktorého užívaní a s tým spojeným opotrebením nemôže mať dlžník žiaden oprávnený záujem, ktorý by mal byť zákonnou úpravou chránený.