LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 171i ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme znenie doplniť o úpravu oprávnenia správcu vykonávať správu majetku podliehajúceho konkurzu, t.j. činnosť smerujúcu k zabezpečeniu ochrany majetku pred stratou, zničením alebo iným znehodnotením. Navrhované znenie predpokladá ponechanie správy majetku na dlžníkovi bez ingerencie veriteľov, ktorí majú byť uspokojovaní z výťažku z jeho speňaženia, a správcu, ktorý má majetok speňažovať a to pri zachovaní zásady, že náklady správy sú nákladmi konkurzu, o ktoré sa uspokojenie veriteľov znižuje.