LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 171g
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť o úpravu umožňujúcu podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj zo strany veriteľa. Navrhované znenie obmedzuje oprávnenia veriteľa pri vymáhaní pohľadávok a ponecháva iniciatívu pri riešení úpadku výlučne na dlžníkovi. Ide o prístup, ktorý sa v rámci zákonnej úpravy už v minulosti neosvedčil a mal za následok faktické ohrozenie uspokojenia pohľadávok prihlásených veriteľov (viď skúsenosť s úpravou účinnou pred novelou č. 348/2011 Z. z.).