LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 170 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme preformulovať znenie písm. a) a nahradiť slová „pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na určenie splátkového kalendára“ slovami „pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára“.