LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 11 § 166 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme prehodnotiť ods. 2 v navrhovanom znení a naviazať časovú lehotu, kedy je možné pri fyzických osobách aplikovať inštitúty upravené v ZKR, výlučne na určenie splátkového kalendára. Takto navrhované znenie opätovne abstrahuje od pôsobenia fyzických osôb podnikateľov v rámci trhovej ekonomiky a viedlo by k nemožnosti aplikovať právnu úpravu regulujúcu ich „odchod z trhu“ v prípade ich úpadku.