LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Lorenc, Ivan, Mgr.
Pripomienka k: § 171zg ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky vypracovala pracovná skupina:
(c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc
(c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník

Pripomienku podporili: 
Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát
Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director
Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík

Navrhujeme, aby podzákonnou normou boli zadefinované nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania, pričom sem bude patriť aj primerané komerčné nájomné bývanie.

Pripomienka na definovanie  nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpečenie bývania, kde bude patriť aj primerané komerčné nájomné bývanie  má za cieľ upozorniť na problém  absencie definovania týchto nákladov a zároveň potrebu jasného akceptovania nákladov na primerané komerčné nájomné bývanie za nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania.