LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Lorenc, Ivan, Mgr.
Pripomienka k: §168 ods. 1 písm. b)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky vypracovala pracovná skupina:
(c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc
(c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník

Pripomienku podporili: 
Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát
Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director
Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík

Navrhujeme zvážiť znenie: pohľadávka z pôžičky poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu v konkurze a na úhradu nákladov konkurzu vrátane príslušenstva takejto pohľadávky.

Odôvodnenie:
Uvedené znenie navrhujem iba v prípade ak zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku nemá dôsledok na účinky oddlženia §171 ods. 1, tzn. aj po zrušení konkurzu pre nedostatok majetku sa dlžník zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom...