LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Duračinský, Miroslav, JUDr.
Pripomienka k: Čl. I bod 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšie definície foriem úpadku. Navrhovaná koncepcia abstrahuje od skutočnosti, že v prípade insolvenčných konaní ide o konania kolektívneho charakteru a zároveň neberie do úvahy výkon podnikateľskej činnosti zo strany fyzických osôb, v rámci ktorej sa môžu dostať do špecifickej formy úpadku v podobe predĺženia.