LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Lorenc, Ivan, Mgr.
Pripomienka k: § 171zf ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky vypracovala pracovná skupina:
(c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc
(c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník

Pripomienku podporili: 
Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát
Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director
Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár Mgr. Matúš Ferenčík

Navrhujeme znenie:

Dlžník má právo žiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom o 12 mesiacov (z o dobrovoľných dražbách).

Odôvodnenie:
Keďže táto novela neposkytuje ochranu obydlia, považujeme za potrebné aspoň predĺžiť moratórium na predaj nehnuteľnosti veriteľom na reálnejšiu lehotu, v ktorej si dlžník bude môcť nájsť náhradné bývanie. Obdobie 12 mesiacov je reálnejším odrazom možností dlžníkov a pomáhajúcich profesií realizovať stabilizáciu životnej situácie tak, aby neprišlo k neželanému dôsledku bezdomovectva.