LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Lorenc, Ivan, Mgr.
Pripomienka k: Čl.2 -Všeobecná pripomienka k novele zákona č.7.2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky vypracovala pracovná skupina:
(c) OZ Proti prúdu, vydavateľ časopisu Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc
(c) program Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, Mgr. Silvia Belovičová, JUDr. Martin Provazník

Pripomienku podporili: 
Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Juraj Barát
Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancova- statutarna zastupkyna/director

Navrhujeme novelizovať súčasne zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzii č. 327/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov najmä v týchto smeroch:

- príkladom stanoviť ďalšie okolnosti ako napr. strata bývania/ohrozenie bývania, nepriaznivá sociálna situácia, ktoré by Centrum právnej pomoci (ďalej len “CPP”) malo brať do úvahy pri posudzovaní žiadosti fyzickej osoby.
- upraviť podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti a stanoviť minimálne dvojnásobok životného minima ako hornú hranicu príjmu, aj s ohľadom, že jeho výška mierne presahuje výšku minimálnej mzdy, tzn. takto stanovené kritérium má prevenčný charakter pre osoby, ktoré sú v pracovnom procese, ich príjmy im neumožňujú si zabezpečiť advokáta, ale sociálna situácia si to vyžaduje
- zvážiť, či by právna pomoc nemohla zahŕňať aj pomoc pri preskúmavaní dlžníkovej finančnej situácie, a to najmä pre  prípad, ak sa dlžník nebude kvalifikovať na podanie návrhu na konkurz alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. To že “CPP” bude kontaktným miestom, kam sa budú ľudia s nízkym (alebo žiadnym) príjmom, v zložitej sociálnej a finančnej situácii obracať, by sa mohlo využiť práve pri práci s týmito ľuďmi pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti a inklúzie. Pomoc by mohla zahŕňať aj mediáciu s veriteľmi. Cieľom tejto pomoci je dosiahnuť, aby dlžník ktorý má problémy so splácaním dlhov a má nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, mal možnosť získať právnu službu, ktorej cieľom by bolo zanalyzovať dlžníkove dlhy najmä po právnej stránke. Následne by takýto právny zástupca mohol vyjednať nové splátkové kalendáre s veriteľmi, či upozorniť dlžníka na to, že nie je dôvod hradiť napr. premlčané dlhy. Takáto právna služba by slúžila na prevenciu, t.j. dlžník by sa mohol dohodnúť s veriteľmi a jeho situácia by nemusela skončiť tak, že jediné riešenie pre dlžníka by bol už len konkurz.
- upraviť prísne nastavené podmienky ohľadom súčinnosti oprávnenej osoby, ktoré by mohli viesť k predčasnej strate nároku na poskytnutie právnej pomoci.
- stanoviť miestnu príslušnosť “CPP” tak, aby sa sprístupnila právna pomoc v mieste , kde sa ľudia skutočne zdržiavajú
- explicitne zahrnúť poskytovateľov sociálnych služieb medzi spolupracujúce subjekty “CPP”
- vhodným spôsobom upraviť podmienky oprávnenosti na poskytnutie pôžičky a spôsob jej splácania

Zdôvodnenie: Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú skupinu rôznym spôsobom znevýhodnených osôb (napr. aj ľudí bez domova). Napriek tomu  ich oddlženie, by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na  riešenie problematiky bezdomovectva. V návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové náklady na konkurz a vytvára sa priestor (uvažuje sa) o poskytovaní pôžičky Centra právnej pomoci. Napriek tomu, nie sú vôbec stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a podmienky jej splácania, nemení sa ani súčasné nastavenie podmienok oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej pomoci “Centrom” čím môžu byť obmedzené v prístupe k oddlženiu niektoré skupiny osôb, náplň právnej pomoci”Centra” neobsahuje činnosti ktoré budú predchádzať podaniu návrhu na oddlženie a tým pádom nie malé množstvo práce zostane na iných pomáhajúcich profesiách (napr. sociálny pracovníci), ktorých odborné i časové kapacity sú v tejto oblasti poddimenzované.   Za týchto okolností nie je zrejmé nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné. 

Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších znevýhodnených skupín je riešený len implicitne preto je dôležité súčasne novelizovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”.