LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k: čl. I bod 11 (§ 171zf ods. 2)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam preskúmať možnosť odkladu dražby obydlia z ustanovenej  doby 6 mesiacov na dobu 12 mesiacov.
Odôvodnenie: Pripomienku predkladám v súlade s rámcom odôvodnenia pripomienky k § 171u.